1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟ ..

ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่

กองงานพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ 
หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1197
รายละเอียดตามไฟล์แนบ.