1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามก ..

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 3104

สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 025552000 ต่อ 2616