1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหม ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคาร นวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
19 มิถุนายน 3109

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคาร
นวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)