1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบว ..

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส จำนวน 1 ชุด
05 สิงหาคม 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุสำนักงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ ๒๕๑๑