1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ร่าง TOR เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เ ..

ร่าง TOR เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
06 ตุลาคม 3108

ร่าง TOR เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง 

ติดต่อ งานพัสดุคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802