1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุด ..

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
24 มกราคม 3109

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด