1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับป ..

ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
23 มิถุนายน 2558

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 23  - 29 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1197