1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิ ..

ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
28 พฤศจิกายน 3104

ติดต่อ     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  งานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะและสุขาภิบาลโทร.  0 2555 2000 ต่อ 4221-4223