1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชื่อ ..

ประกาศ TOR ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 10 ชุด
19 กรกฎาคม 3109

ประกาศ TOR ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 10 ชุด