1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ..

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
07 สิงหาคม 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทร 02-555-2000 ต่อ 4223,4404