1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเคร ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ห้อง
17 มกราคม 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)