1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง

ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
27 กันยายน 3103

-