1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11 ..

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
08 สิงหาคม 3104

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท