1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ข ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
02 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 8 เครื่อง