1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT จำนวน 1 ชุด
09 พฤศจิกายน 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT จำนวน 1 ชุด