1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ ..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25 พฤศจิกายน 3105

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง