1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคา ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน
08 กันยายน 3106

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


เบอร์โทรศัพท์ 038-627000 ต่อ 5510 (คุณวรภร) , 5520 (คุณเจษฎาภรณ์)

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง