1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 ( ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 (สำนักหอสมุดกลาง)
27 กรกฎาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (ประจำเดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)