1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 595 รายการ (แบบหมา ..

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 595 รายการ (แบบหมากอง)
17 มิถุนายน 3108

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 595 รายการ (แบบเหมากอง)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนพร้อมรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2565 หรือโทรศัพท์ 0 3721 7312 ในวันและเวลาราชการ