1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจ ..

ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 งาน
19 ตุลาคม 3108

ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 งาน ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


<กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง>