1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประ ..

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้ที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1114, 1149 ในวันและเวลาราชการ