1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียน ..

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
12 กันยายน 3108

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด