1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ครุภ ..

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 9 รายการ จำนวน 1 ชุด
10 มกราคม 3103

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3804 และ 089-530-2809

งานพัสดุ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม