1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจ ..

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.) อาคารยิมเนเซียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง KMUTNB Fitness Center (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 ) จำนวน 1 งาน
30 กันยายน 3108

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.) อาคารยิมเนเซียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง KMUTNB Fitness Center (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 ) จำนวน 1 งาน