1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและท ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
17 พฤษภาคม 3110

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568