1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษารายการ ไม้ป ..

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษารายการ ไม้ประสาน โดยวิธีตกลงราคา
17 สิงหาคม 3103

-