1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองแ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replication Enterprise) จำนวน 12 ลิขสิทธิ์ (สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา)
22 พฤษภาคม 3105

-