1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง-จัดซื้อเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส ..

ประกาศราคากลาง-จัดซื้อเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง-โรงเรียนเตรียม
10 เมษายน 3103