1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย จำนวน 9 ชุด
23 กุมภาพันธ์ 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือ จำนวน 9 ชุด