1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท

29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
03 ธันวาคม 3104

29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท