1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
08 กุมภาพันธ์ 3107

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2295