1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ
15 สิงหาคม 3105

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน 1 ระบบ