1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร ..

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
04 กันยายน 3109

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909