1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้ ..

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กันยายน 3104

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.kmutnb.ac.th,www.tggs.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 2909 ในวันและเวลาราชการ