1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนว ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
09 พฤศจิกายน 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ