1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (L ..

ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (LAN) ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
15 สิงหาคม 3103

-