1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทย ..

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 111 รายการ วงเงิน 199,337.25 บาท
19 เมษายน 3105

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 111 รายการ วงเงิน 199,337.25 บาท