1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก

ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก
23 กุมภาพันธ์ 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก