1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตป ..

งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05 สิงหาคม 2559

ผู้สนใจติดต่อสอบถามที่งานพัสดุกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรีสำนักงานอธิการบดีห้อง 209 ชั้น 2 อาคารบริหาร วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีระหว่าง วันที่ 5 -. 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น -15.30 น หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-730 -4 ต่อ 7317 ในวันและเวลาราชการ