1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าในงานยานยนต์สมัย ..

ประกาศ TOR เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าในงานยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 เครื่อง
09 สิงหาคม 3109

ประกาศ TOR เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าในงานยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 เครื่อง