1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ฐานข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน ๑๘ รายการ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
29 มีนาคม 3107

งานคลังและพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง โทร. 02-555-2000 ต่อ 2108