1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขต ..

รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
11 สิงหาคม 2558

สนใจติดต่อสอบถามที่

งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โทร.0-3721-7300 - 4 ต่อ 7317

โทรสาร. 0-3721-7333