1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิต ..

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
22 กรกฎาคม 3107

ขอประกาศแผนระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909