1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องทดสอบภูมิคุ้ม ..

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
31 สิงหาคม 3109

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รายการเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน

โทร. 2909