1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการ จ้างออก ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน
23 กุมภาพันธ์ 3110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน