1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการร ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
02 ธันวาคม 3108

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด