1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)

ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)
11 มกราคม 3104

ติดต่อสอบถ่มเพิ่มเติมได้ที่  งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์

โทร. 0-2555-2000  ต่อ 1509  โทรสาร  0-2556-1306