1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภั ..

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด
10 สิงหาคม 3103

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร 0-3721-7312  ในวันและเวลาราชการ