1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย ..

ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracle จำนวน 1 ระบบ
26 สิงหาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเครือข่ายพร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracle จำนวน 1 ระบบ