1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศ ..

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เพื่ออุตสาหกรรม
23 สิงหาคม 3105

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ 

โทร ๐ ๒๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๒๒๙๕,๒๒๙๓